نبود فضای استاندارد، دغدغه اصلی آموزش و پرورش استثنایی کردستان


سنندج- ایرنا- دانش‌آموزان استثنایی یا دارای نیازهای ویژه بیشتر از هر چیزی به فضا و امکاناتی استاندارد نیاز دارند و آموزش و پرورش استثنایی کردستان در این زمینه با کمبود مواجه بوده و نیازمند توجهی خاص است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183635/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86