نام نویسی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد آغاز شد


تهران- ایرنا- نام نویسی نقل و انتقال و میهمانی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157843/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2