میزبانی دانشگاه تهران از نخستین‌ کنگره بین‌المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم‌ و کشاورزی


تهران – ایرنا – نخستین کنگره بین‌المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی با همکاری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114146/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9

هیدئو کوجیما در توسعه metal gear solid delta : snake eater نقشی ندارد.