موفقیت محققان دانشگاه امیرکبیر در حذف رنگ از پساب صنعتی


تهران- ایرنا- محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند با استفاده از دو تکنولوژی، رنگ را از پساب صنعتی حذف کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142423/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C