موسسه مطالعه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تغییر نام یافت


تهران- ایرنا- موسسه مطالعه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (پمفات) تغییر نام یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117562/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA