موافقت یونسکو برای ادامه فعالیت کرسی ارتباطات علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی


تهران- ایرنا- سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تمدید سه ساله کرسی یونسکو در ارتباطات علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066468/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87