مهمانی – جشن "روزه اولی" ویژه 10 هزار دانش آموز دختر در مشهد برگزار شد


مشهد- ایرنا- جشن بزرگ روزه اول روز یکشنبه با حضور بیش از 10 هزار دانش آموز دختر مشهدی در میدان شهدای این شهر برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084773/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1