مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۲۸ بهمن ادامه دارد

مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا ۲۸ بهمن ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ۱۶ بهمن آغاز شده است و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد.

دانشجویان برای حذف و اضافه با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و از مسیر «ثبت نام –> عملیات ثبت نام –> ثبت نام اصلی» نسبت به حذف و اضافه خود اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی داشگاه پیام نور، دانشجویان برای انتخاب واحد باید شهریه ثابت خود را پرداخت کنند تا امکان انتخاب واحد برای آنها فراهم شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112115132/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B8-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87