منابع تخصیص یافته به شرکت های دانش با ظرفیت آنها تناسبی ندارد


تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران گفت: بیش از 7 هزار بنگاه دانش بنیان داریم و همین تعداد در پارک ها و مراکز رشد یعنی حدود 15 هزار شرکت مستقر هستند. تعداد آنها ممکن است به 30000 شرکت برسد. این در حالی است که منابع تخصیصی متناسب با ظرفیت این شرکت ها نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063008/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7