مفهوم ولایت گزاره طلایی و یکپارچه کننده تعلیم و تربیت است


شیراز- ایرنا – مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: گزاره طلایی که اهالی عرصه تربیت کودک و نوجوان باید به آن بپردازند مساله ولایت است و اگر ساختار تربیتی، آموزشی و اصلاحی این گزاره ایجاد شود همه ابعاد در آن  شکل می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158634/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA