معلم نیاز به یادگیری مستمر دارد


تهران – ایرنا – معلم دوره ابتدایی گفت: معلم حرفه ای بودن مستلزم یادگیری مستمر است حتی اگر 10 سال سابقه کار داشته باشید در پایه یازدهم چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064112/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

خرید دریچه بازدید. تائید رمز عبور.