معلمان زمینه جهش علمی کشور را فراهم کنند


قرچک – ایرنا – دبیر شورای اعتلای شهر و معماری کشور گفت: معلمان در راستای تحقق بیانیه گام دوم، زمینه جهش علمی کشور را فراهم کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85094193/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF