معلمان با تربیت دانش‌آموزان آینده درخشانی برای کشور رقم می‌زنند


قرچک – ایرنا – امام جمعه قرچک گفت: آینده کشور در دستان پرتوان معلمانی است که با تعلیم و تربیت اسلامی فرزندان و دانش‌آموزن ایران، دورنمای درخشانی را برای کشور رقم می‌زنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85100482/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF