معاون وزیر: بهره وری مدارس برای آموزش و پرورش خوب است


سمنان – ایرنا – معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس می گوید: تولید مدارس و املاک مازاد برای آموزش و پرورش بهترین راه برای توجه به آن است چرا که با تولید ارزش افزوده برای آموزش و پرورش مفید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081244/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA