معاون وزیر آموزش و پرورش: مدارس غیردولتی تربیت محور باید حمایت شوند


شیراز-ایرنا- معاون وزیر و رییس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: برخی مدارس غیردولتی تربیت محور هستند و فعالیت های فرهنگی خوب و ارزشمندی را انجام می دهند لذا باید این نوع مدارس تقویت شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85093837/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA