معاون وزیر آموزش و پرورش: مدارس سمپاد تقویت شود


سنندج- ایرنا- معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: تربیت استعدادهای درخشان دانش آموزی و تقویت مدارس سمپاد، ذخیره ای برای پیشرفت و توسعه آینده کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168490/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF