معاون وزیر آموزش و پررش: تکریم جایگاه معلم مهمترین رسالت جامعه است


رباط کریم – ایرنا، معاون آموزش متوسطه وزات آموزش و پرورش گفت: تکریم جایگاه ارزشمند معلم یک وظیفه همگانی و رسالتی مهم برای جامعه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85101651/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87