معاون موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شد


تهران – ایرنا – موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد: معاون برنامه‌ریزی و توسعه این صندوق به دلیل دریافت اضافه کاری غیرمتعارف برکنار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223858/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF