معاون سیاسی حزب موتلفه: رئیس جمهور در برخورد با مشکل فرهنگیان پیش قدم شده است


تهران- ایرنا- نماینده سیاسی حزب موتلفه، دولت را محلی برای ساختن رزومه نیست، بلکه محلی برای خدمت به کمک تجربیات و پس انداز دانست و گفت: رئیس جمهور برای رسیدگی به موضوع فرهنگ کارگری در رابطه با مجلس و با اقدام به موقع موضوع حل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073387/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86