مشوق های نهضت سوادآموزی 99 و 1400 پرداخت شد


تهران- ایرنا- سرپرست وزیر آموزش و پرورش گفت: مشوق های نهضت سوادآموزی سال 99 و 1400 پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086774/%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B9%DB%B9-%D9%88-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF