مشاهده دستاوردهای دانشمندان ایرانی با نمایه سازی نشریات در پایگاه های بین المللی


تهران – ایرنا – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای افزایش دیده شدن دستاوردهای دانشمندان ایرانی و ارائه آنها در مجامع علمی با استانداردهای بین المللی، با تلاش و رعایت استانداردها، 18 عنوان نشریه جدید را در پایگاه نمایه سازی اسکوپوس نمایه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066354/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1