مشارکت ۱۰۰ دانشجو از پنج دانشگاه در بزرگترین رویداد طراحی مبلمان شهری


تهران- ایرنا- بزرگترین رویداد طراحی مبلمان شهری کشور با مشارکت ۱۰۰ دانشجو از پنج دانشگاه مطرح کشور توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در خانه طهران برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122496/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86