مراحل ثبت نام دور دوم بررسی ملی فیلم 1402+


تهران – ایرنا – ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری 1402 به دلیل تغییرات عمده در این آزمون برای اولین بار با دوره های قبلی تفاوت هایی دارد. گزارش زیر را در مورد این تغییرات بخوانید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077819/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85