مدیران مدارس به دردسر افتادند/ هزینه سرویس مدارس پای کیست؟

بازگشت هزینه خدمات ارائه نشده به ازای روزهای تعطیلی مدارس در ایام کرونا همچنان یکی از سردرگٌمی های مدیران مدارس است و حتی پای برخی مدیران مدارس شهر تهران به دادسرای شعبه 17 باز شده است. – تسنیم: بازگشت هزینه خدمات ارائه نشده به ازای روزهای تعطیلی مدارس در ایام کرونا و …
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020266907194638336/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F