مدت زمان تحصیل در دو رشته تخصصی علوم‌پزشکی ۵ ساله شد

دستیاران رشته‌های تخصصی جراحی قلب و عروق و جراحی قفسه صدری در آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی به عنوان رشته تخصصی و با طول دوره حداکثر ۵ سال پذیرش می‌شدند. 

به گزارش ایسنا، براساس مصوبات جدید شورای آموزش پزشکی و تخصصی، طول دوران تحصیل رشته‌های «جراحی قفسه صدری» و «قلب و عروق» ۵ ساله شد. 

تصویب برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی قفسه صدری با طول دوره ۵ ساله، متشکل از ۲ سال براساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال باقیمانده بر اساس برنامه آموزشی جراحی قفسه است. این تصمیم در نود و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی گرفته شده است. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402020602472/%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF

مدت زمان تحصیل رشته‌های تخصصی «جراحی قفسه صدری» و «جراحی قلب و عروق» ۵ ساله شد.

همچنین طول برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی قلب و عروق ۵ ساله شد. این دوره آموزشی متشکل از ۲ سال براساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال باقیمانده نیز براساس برنامه آموزشی جراحی قلب است. این تصمیم نیز در در نود و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی گرفته شده است.