مدارس کانتینری جمع آوری می شوند


تبریز-ایرنا- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: تمامی مدارس کانتینری (باکس سالن های بزرگ) کشور به سرعت جمع آوری می شود و تا زمان ساخت مدرسه جدید، مدارس موقت جمع آوری می شود. جایگزین آنها خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070554/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF