محققان راهی جدید برای مبارزه با تومور سرطانی یافته اند


تهران- ایرنا- محققان دانشگاه صنعتی آخن آلمان نانواستنتی ابداع کرده اند که می تواند با تابش الکترومغناطیسی گرم شود و برای درمان تومورهای توخالی اندام مورد استفاده قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082606/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF