محققان برای تعیین محل دقیق نشت گازهای گلخانه ای از پهپادها و لیزرها استفاده می کنند


تهران- ایرنا- شواهد حاکی از آن است که در نتیجه حفاری خطوط لوله گاز و فاضلاب، نشت گازهای گلخانه ای بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می شد. برای این منظور، تیمی از محققان دانشگاه پرینستون روشی را برای تعیین دقیق محل نشتی برای تعمیر سریع ایجاد کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083409/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5