محرم شیعه را زنده نگه می‌دارد/ جهان تعزیه را می‌ستاید


تهران – ایرنا -مراسم «محرم در آینه آیین ها» با محورهای «سیر تحول مرثیه خانی و مرثیه سرایی در ایران»، «محرم و گردشگری آئینی» و «آیین های محرم در محافل و مجالس تهران» در پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181945/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF