مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب کرونا | porseshneshan

حسینی، زهرا. (1393) همه گیر شناسی اختلالات روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان تربت جام. لیندزی، اس جی وئی، جیو پاول، تی .(1393).اصول روانشناسی بالینی بزرگسالان (ترجمه هامایاکآوادیس و محمد رضا نیکخواه). ریتا، ویکس و وانس ،سی (1389) اختلالات روانی کودکان (ترجمه تقی طوسی). توماس و همکارانش (2013) نیز مؤید همایندی اختلالات اضطرابی و افسردگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی) به طور همزمان با اختلال سوء مصرف مواد داشت به گونه ای که تحقیقات آنها، تحت عنوان همزمانی اختلالات اضطرابی و افسردگی ماژور و ارتباطش با اعتیاد در سوء مصرف کنندگان مواد و تاثیر آنها بر پیامد درمان اعتیاد بر روی 2838 بیمار سر پایی دچار افسردگی ماژور از 18 کلینیک درمان اولیه و 23 کلینیک روان درمانی نشان داد که معتادینی که مبتلا به اضطراب و افسردگی ماژور هستند بسیار نا بردبارتر و گوشه گیر تر از دیگر بیماران بوده است. 3. تأثیر اضطراب بر عملکرد تحصیلی: تحقیقات پیشین نشان میدهد که اضطراب میتواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان داشته باشد.

پیشینه تحقیق اضطراب دانش آموزان

4. عوامل مقابله با اضطراب: تحقیقات بر روی استراتژیهای مقابله با اضطراب در دانشآموزان تمرکز دارند. تعریف مفهومی اضطراب امتحان، دیدگاه های اضطراب امتحان، اضطراب امتحان و برخی از عوامل فردی، بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان، تاثیر صدای سفید بر اضطراب امتحان دانشآموزان، تاثیر آموزش توجه آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان، رابطه ویژگی های شخصیتی و اضطراب امتحان، رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان، سوابق پژوهشی مرتبط با اضطراب امتحان در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 57 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد. اضطراب، تعریف اضطراب، اضطراب امتحان، علایم اضطراب، تعریف عملیاتی اضطراب امتحان، نظریه های اضطراب امتحان، نظریه روانکاوی، نظریه رفتارگرایی، نظریه های وجودی، دیدگاه زیست شناختی، نظریه های شناختی، انواع اضطراب امتحان، ابعاد اضطراب امتحان، مولفه های اضطراب امتحان، عوامل موثر بر اضطراب امتحان، پیش بینی اضطراب امتحان، عوامل موثر بر کاهش اضطراب امتحان، گروه درمانی اضطراب امتحان، کنترل اضطراب امتحان، استرس قبل امتحان، عوامل غلبه بر اضطراب امتحان، اضطراب امتحان در دانش آموزان، اضطراب امتحان در دانشجویان، ﺑﺮرﺳی اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، بررسی و مقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان و در ادامه…

در گروه دوم در حین درمانCBT توجه شود و صرف خودCBT مورد توجه نباشد روانشناسان و پزشکان معالج می توانند امید بسیار بیشتری به بهبود و عدم بازگشت بیماری را داشته باشند. یکی مفهوم شناختی که همان جنبه نگرانی است و به فکر نابجا برمی گردد که در واقع توجه آگاهانه فرد در مورد عملکردش میباشد. اضطراب امتحان یک شرایط روانشناختی است که باعث می شود فرد در موقعیت های امتحانی بسیار پریشان و مضطرب شود. ۱- با توجه به اینکه امتحان یکی از بهترین ابزار اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان است درک عوامل موثر بر نتایج امتحان می تواند در بهبود یادگیری دانش آموزان باشد و یکی از این عوامل موثر بر امتحان اضطراب می باشد که بررسی و تحقیق در این مورد برای بهبود شرایط امتحان ضروری است. هدف بنده در این پژوهش صحبت درباره یکی از عوامل اضطراب آور در مدرسه یعنی امتحان است با تاکید بر این مفهوم که عوامل اضطراب آور زیادی وجود دارد مثل پاسخگوئی به معلم یا مسئولان مدرسه، صحبت کردن در برابر دانش آموزان یا حتی موقعی که دانش آموز اسم خود را از بلندگوی مدرسه می شنود که مدیر یا معاون او را به دفتر فرا می خواند و عوامل دیگری که هر یک به نوعی دانش آموزان را دچار اضطراب می کنند اما سهم امتحان در انگیزش میزان این اضطراب بسیار قابل توجه است فشار اضطراب در مورد کسانی که عادت کرده اند در مورد بسیاری از چیزها چنین واکنشی از خود نشان دهند در واقع به آن عادت کرده باشند اضطراب وجود خارجی ندارد بلکه این نگاه و برداشت و تصور ماست که چنین چیزی را موجب می شود.

هورنای۳(۱۹۴۸)اضطراب ناشی از تجارب گذشته و نحوه ی ارضای نیازهای شخصی و فرمهای تشخیصی افراد را،مطرح می کند.اریکسون۴ (۱۹۶۳) با اتکا روی آموزش اعتماد و محبت و احساس امنیت در دوران کودکی اضطراب را روشن کرده و معتقد است که کودکانی که از ابتدا امنیت را تجربه نکرده اند در مقابل دیگران با اضطراب و نا امنی روبرو می شوند(به نقل از آزاد، ۱۳۷۶). اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگ با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد اضطراب امتحان با شخصیت و اعتماد به نفس دانش آموزان نیز ارتباط دارد به طوریکه در دانش آموزان درونگرا و دانش آموزان با اعتماد به نفس کم شایع تر است. 2- پاسخ ها و رفتارهای نامربوط به تکليف که با احساسات و هيجاناتی از درماندگی، واکنش جسمانی شدت يافته، پيش بينی و انتظار تنبيه و توبيخ، اعتماد به نفس کم و تلاشهای ضمنی برای رهايی از موقعيت امتحان مشخص می مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب دانش آموزان شود.

ساراسون (2008) اضطراب امتحان را نوعی اشتغال به خود می داند که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی های خود مشخص می شود و غالبا به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) فرد منجر می گردد. اضطراب امتحان اصطلاح کلی است که به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است، موقعیت هایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار می دهند و مستلزم حل مشکل یا مسئله هستند. 1- پاسخ های مربوط به تکليف که افراد بر اساس آن می توانند تکليف و امتحان را به پايان برساند و از اين طريق، اضطراب خود را کاهش دهد. این نتایج نشان داد که درمان CBT بر روی معتادین افسرده نه تنها بر بهبود افسردگی آنها مؤثر است بلکه به طور مؤثر بر کاهش میزان مصرف مواد نیز مؤثر است.