مبارزه با صهیونیسم با نامگذاری روز جهانی قدس به نظم جهانی تبدیل شده است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان جهاد دانشگاهی نامگذاری روز جهانی قدس توسط امام راحل (ره) را اندیشه ای حکیمانه دانست و گفت: نامگذاری روز قدس جهانی نظمی را به ویژه در جامعه مسلمانان برای مبارزه با آن ایجاد کرده است. صهیونیسم


منبع: https://www.irna.ir/news/85082795/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA