ما باید شبکه حجاب و عفاف را در جبهه مردمی تشکیل دهیم


تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شبکه عفاف و حجاب در جبهه مردمی را ضروری دانست و گفت: مقام معظم رهبری در سال 1396 ضرورت وجود چنین شبکه ای را اعلام کردند و لذا وجود دارد. ضرورت حذف جایگاه حجاب و عفاف از دولت و علنی جلوه دادن آن.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072559/%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA