ماهیت اقتصاد باید دانش محور باشد


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر اینکه ماهیت اقتصاد کشور باید دانش بنیان باشد، گفت: برای داشتن اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه باید ساحلی آن باشد. زیرا خاستگاه همه دانش ها از دانشگاه ها، مراکز علمی، موسسات تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065941/%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF