لزوم برجسته کردن نقش استفاده از تشعشعات در جامعه / ما از بخش خصوصی حمایت می کنیم


تهران- ایرنا- معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت: در این دوره به دنبال پررنگ کردن نقش استفاده از تشعشعات در سازمان و جامعه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067313/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C