لزوم بازنگری در اساسنامه مجامع در سطح نوسازی مدارس


تهران – ایرنا – رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور بر لزوم بازنگری در اساسنامه مجامع در سطح منطقه تاکید کرد و گفت: هنجار سرانه هر شهرستان باید ملاک و شاخص توسعه آموزش و پرورش قرار گیرد. فضاها


منبع: https://www.irna.ir/news/85072941/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3