لزوم اجرای قانون جهش دانش‌بنیان باتوجه به وجود بودجه اختصاصی


تهران- ایرنا- دبیر کمیسیون علم‌وفناوری دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی گفت: اکنون قانون جهش دانش‌بنیان تصویب شده است و بودجه خوبی نیز در این حوزه داریم، باتوجه به اختیاراتی که در این قانون به بخش‌های مختلف داده شده، باید ما این قانون را اجرایی کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85108547/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C