قدردانی از دخالت قاطع رئیس جمهور در موضوع تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: پس از مشکل پرداخت حقوق معلمان، رئیس جمهور قاطعانه به این موضوع پرداخت که از آیت الله رئیسی قدردانی می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073497/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82