فعالیت بیش از ۲۰ هزار هیات مذهبی دانش آموزی در مدارس


تهران – ایرنا – مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از ۲۰ هزار هیات مذهبی دانش آموزی در مدارس سراسر کشور فعالیت دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372154/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3