فضاهای ورزشی آموزش و پرورش در کشور ۴۰ درصد رشد دارد


بیرجند – ایرنا – مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: فضاهای ورزشی آموزش و پرورش در کشور با اجرای طرح شهید سلیمانی، ۴۰ درصد رشد دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85097469/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF