فرماندار: ۱۰ مدرسه امسال در بهارستان احداث شد


بهارستان – ایرنا – فرماندار بهارستان گفت: احداث ۱۰مدرسه پانزده کلاسه در شهرستان ظرف مدت چهار ماه رکوردی بی نظیر در کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223300/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D8%AF