فرماندار پردیس : ۱۱ مدرسه به ظرفیت آموزشی این شهرستان اضافه می‌شود


پردیس – ایرنا – فرماندار شهرستان پردیس اعلام کرد: بر اساس اعلام شرکت عمران شهر جدید پردیس ۱۱ مدرسه به ظرفیت آموزشی این شهرستان اضافه خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85096712/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF