فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

ایسنا/اصفهان دانشگاه اصفهان از میان دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه اصفهان و سایر دانشگاه­‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402020100101/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86