فراخوان فصلنامه دانش سیاسی برای ارائه مقاله در زمینه شناسایی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی


تهران-ایرنا- فصلنامه علمی دانش سیاسی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) برای کمک به شناسایی و حل مسائل اساسی کشور با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی از تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و اندیشه‌ورزان این حوزه دعوت کرد تا مقاله‌های خود را با رعایت محورهای ذکر شده، ارسال کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131464/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C