فراخوان شرکت در مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی mRNA کووید ۱۹


تهران – ایرنا- مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران با اعلام انجام مرحله یک فاز اول کارآزمایی بالینی اولین واکسن کووید-۱۹ مبتنی بر mRNA ایرانی اعلام کرد که اجرای مرحله دوم به همکاری هموطنان نیاز دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85088818/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-mRNA