فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های دولتی تمدید شد


تهران- ایرنا- فراخوان ثبت‌نام استعدادهای برتر در سامانه بنیاد ملی نخبگان برای جذب در دستگاه‌های اجرایی تا چهارشنبه هجدهم بهمن تمدید شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377838/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF