فاز جدید رقابت واشنگتن با چین؛ گفتگوهای آمریکا با تایوان برای تسهیل تجارت


 نیویورک – ایرنا- در تداوم رقابت آمریکا با چین، دفتر نماینده تجاری واشنگتن اعلام کرد که این کشور  و تایوان مذاکرات چهار روزه ای در تایپه برای بحث در مورد تسهیل تجارت و شیوه های نظارتی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001840/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C