عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی کدامند؟


تهران-ایرنا- نتایج برخی از مطالعات حاکی از این است که بسیاری از مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف‌گرایی ناهنجار است و ایجاد تغییر در عواملی مانند الگوهای مصرف، شیوه زندگی، عادات مصرفی و آموزش افراد می‌تواند نقش مهمی در جهت کاهش این مشکلات داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85246672/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF