عملیاتی کردن نظام رتبه‌بندی صندوق‌های پژوهش و فناوری ضروری است


تهران – ایرنا – رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، طراحی و عملیاتی کردن نظام رتبه‌بندی صندوق‌های پژوهش و فناوری را ضروری خواند و گفت: انجمن سرمایه‌ گذاری خطرپذیر ایران در این زمینه می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180990/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA