علت تاخیر در پرداخت حقوق معلمان، بیش از حد مجاز هزینه ها بوده است


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه در خصوص تاخیر در پرداخت عیدی معلمان اعلام کرد: به دلیل عدم رعایت ضوابط اجرایی درجه بندی و عبور از سقف قانونی، رفع مشکل نیازمند تغییر قانون بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068844/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C