ظرفیت‌ ویژه جهاددانشگاهی برای تقبل ماموریت در حوزه گیاهان دارویی


تهران- ایرنا- قائم‌مقام رییس و معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی گفت: پیشنهادهای این نهاد در زمینه گیاهان دارویی باهدف اعمال در برنامه هفتم توسعه برای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به‌عنوان متولی اصلی سند ملی گیاهان دارویی ارسال شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85100132/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C